Information

LEVERANSVILLKOR

Konsumentköp regleras genom gällande konsumentköplag i Finland och i Europa. Vid köpeavtal mellan näringsidkare och Suomen Telakeskus Oy tillämpas köpslagen i Finland.

Suomen Telakeskus Oy levererar varor till samtliga EU-länder. Suomen Telakeskus Oy ansvarar inte för dröjsmål, fel på varan eller indirekt skada pga försenad leverans som orsakats av övermäktiga händelser (force majeure). Suomen Telakeskus Oy har rätt att ensidigt ändra sina avtalsvillkor. Beställaren måste ta del av gällande avtalsvillkor innan beställning.

VILLKOR

Priserna anges alltid i euro (€) exklusive moms, såvida annat inte anges. Leveranserna sker i samarbete med olika logistikföretag. Leveranstiden för lagervaror är 1-2 dagar. Från vårt europeiska distanslager är leveranstiden ca 3-8 dagar. Betalningsvillkor för kontokunder är för närvarande 14 dagar netto. Samtliga fakturor säljs till factoringbolaget Avida Finans AB. Vid behov tillämpas förskottsbetalning. Vid avhämtning är kortköp (de vanligaste betalkorten) och kontantköp gångbara betalningssätt.

Leveranssätt för paket är Schenker paket. Pallfrakt levereras i huvudsak med DB Schenker frakt. Pallarna lämnas alltid på den adress som kunden har uppgett, såvida annan överenskommelse inte finns. Returrätt gäller endast om varan inte fungerar. Vid felaktig varuleverans bär Suomen Telakeskus Oy hela ansvaret, alla kostnader inberäknat. Anmärkning på felaktig leverans måste dock ske inom 8 dagar från leverans. Vid senare anmärkning står kunden för byteskostnaden.

Vi löser inte ut försändelser som returneras som postförskott. Underlåtelse att hämta ut försändelsen vid postförskott innebär inte befrielse från betalningsskyldighet. Fordran som sådan är utmätningsbar utan särskild avisering. Om beställaren inte löser ut försändelsen står beställaren även för returkostnaden.

Produktbilderna kan avvika från den erbjudna varan eller ha en annan uppsättning. Detta faller utanför den normala reklamationsrätten. Suomen Telakeskus Oy kan avvisa reklamationen som kundens misstag om denne köper en vara utan att ta del av produktbeskrivningen. Vid försenad betalning för konsumentköp debiteras gällande dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan för företagskunder är 18 %. Indrivning av fordringar sköts av Avida Finans AB.

Montageinstruktioner levereras inte med beställda varor, utom för drivmotorer. Som kund hos oss kan du alltid be om instruktioner av säljaren om du inte vet hur delarna ska monteras. Våra kontaktuppgifter hittar du på Telakeskus Oy:s hemsida.

GARANTI

Garantin gäller normalt i 12 eller 24 månader, såvida inte annat anges eller annan överenskommelse finns. Säljaren är inte ansvarig för skada som uppkommit pga handhavandefel, felaktig montering eller underlåtenhet att utföra service. Normalt slitage är inte att betrakta som ett fel. Garantin gäller inte vid fel på den nya delen när den orsakats av annan trasig del i maskineriet. Det åligger kunden att underhålla även andra delar. Garantin täcker således inte skada på t ex larvband som orsakats av t ex utslitna drivhjul, breda larver utan stödskidor, fel på larvband pga trasiga underrullar eller fel pga lösa eller saknade bandplattor. För att garantin ska gälla krävs att skogsmaskiner med breda larver (bredare än 800 mm) alltid utrustas med stödskidor (4 st, dvs. på båda sidorna av bandramen) för att undvika skador på larvbandet. För delar som kräver särskild fackkunskap, såsom hydrauliska pumpar, gäller garantin enbart om installationen har utförts av en aktör som är godkänd av Suomen Telakeskus Oy.

Garantin omfattar inte heller produktskador, som uppkommit pga egna ändringar i maskineriet. Garantin gäller inte heller skador som uppkommit pga att varan använts på ett sätt som den inte är avsedd för, eller om varan monterats fel eller använts i en annan maskin än vad den är avsedd för. Samtliga varor omfattas av produktgarantin från tillverkaren. Om produkten skickas in på garantiservice eller om ett serviceteam bokas på uppdrag utan verklig grund, kommer Suomen Telakeskus Oy att debitera konsumenten för samtliga kostnader kring servicebesöket. Garantin ger rätt till en ersättningsvara i samma prisklass men täcker inte andra tillkomna kostnader. Om produkten i samband med detta byts ut mot en dyrare vara, fakturerar Telakeskus Oy kunden på mellanskillnaden. Garantitiden startar alltid vid inköpsdatumet. Ett garantibyte eller en garantireparation medför inte en förlängning av den ursprungliga garantitiden. Ett undantag är ev. reparationsgaranti i samband med service.

Garantin gäller förutsatt att varan installerats, brukats och underhållits enligt tillverkarens rekommendationer och anvisningar. Suomen Telakeskus Oy är befriad från garantiansvar om varans användning eller skick försämras pga felaktig installation eller användning, olycksfall eller andra orsaker som kan härledas till köparen. I sådana fall står konsumenten för reparationen och Suomen Telakeskus Oy är inte ansvarig för reparationskostnaderna. Konsumenten ska följa apparatens användnings- och installationsinstruktioner, garantin gäller endast fel på material och fel som uppkommit vid normal användning. För vissa produkter gäller fackmannamässig installation och testkörning som garantivillkor. Det gäller bl a hydrauliska delar. Vid installation av sådana delar bör man följa samma instruktioner som maskintillverkaren gett till auktoriserad serviceverkstad. Inför installation ska man även beakta vissa förberedande åtgärder, såsom konstatera renligheten i hydrauliksystemet samt genomföra byte av olja och filter.

Så länge kunden inte har erlagt full betalning för varorna kan säljaren begränsa eller upphäva garantin helt.

BESTÄLLNING

Genom beställning har kunden förbundit sig till gällande avtalsvillkor. Vid beställning förbinder sig kunden att förutom att följa villkoren även uppge följande uppgifter: namn, postadress, mejladress samt det telefonnummer som kunden är anträffbar på. Av företagskunder som ingår köpeavtal med Telakeskus Oy krävs följande uppgifter: företagsnamn, mejladress och telefonnummer, företagets leveransadress. Utländska företag ska dessutom uppge ett giltigt organisationsnummer/VAT-nummer.

Suomen Telakeskus Oy förbinder sig att inte ge ut några uppgifter till utomstående annat än i följande undantagsfall: om kunden har brutit mot lagen eller mot god affärssed. I dessa fall kan vi ge uppgifter vidare till myndigheter, likaså om en myndighet har rätt att kräva in uppgifter gällande en person. Telakeskus Oy förbehåller sig rätten att neka upprättande av kundrelation. Telakeskus Oy ansvarar inte för den information som finns på tillverkarnas egna webbsidor.

BETALNING

Gångbara betalningssätt uppges under rubriken villkor.  

LEVERANSVILLKOR

Leveranstiden är normalt 1-2 arbetsdagar, förutsatt att varan finns på lager. Vi strävar efter att göra allt i vår makt för att kunden ska få sin leverans så snabbt som möjligt. Kunden kan även hämta varan på vårt lager.

REKLAMATION

Suomen Telakeskus Oy strävar efter att åtgärda reklamationer på ett sätt som gynnar båda parter. Vid reklamation ska kunden kunna uppvisa underlag på köpet, till exempel ett kvitto.

RETURER

Företagskunder har rätt att returnera varan endast om den har konstaterats felaktig eller skadad vid köptillfället. I dessa fall byter säljaren varan mot en likvärdig vara i samma prisklass. Om ersättningsvaran är dyrare kan mellanskillnaden faktureras enligt överenskommelse. Om kunden inte vill ha en dyrare vara kan köpet hävas och priset krediteras för den aktuella varan. Denna regel tillämpas dock inte på delar till standardmodeller, som kunden bör ha kontrollerat innan beställning. Returrätten gäller heller inte specialbeställningar som gjorts särskilt åt en kund på varor som inte finns i bassortimentet.

Fel på varan måste påtalas inom 8 dagar från mottagandet av varan.

Vid konsumentköp gäller 14 dagars returrätt. Ovanstående villkor gäller även i dessa fall.

För båda nämnda köpsätten kan även separat överenskommelse tillämpas, där säljaren kan ta emot returen och kreditera t ex 70 % av erlagd betalning. I dessa fall krävs ömsesidig överenskommelse. 

 

 

SUOMEN TELAKESKUS OY

Korvenkuja 41 (lager)
62800 Vimpeli
Suomi – Finland
myynti(at)telakeskus.fi

Copyright © 2022 Telakeskus Oy | Webdesign: SIRRIMEDIA